loadingimg

Wczytuję dane...
Regulamin promocji "Bony rabatowe"

ORGANIZATOR PROMOCJI

 1. Organizatorem promocji jest P.P.H.U. Agro-Market z siedzibą w Wyrach (43-175) przy ulicy Pszczyńskiej 70, NIP 635-15-40-593, zwanym dalej Organizatorem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian, zostaną one podane do publicznej wiadomości na stronie www.agro-market.pl w ciągu 24 godzin od dnia wprowadzenia zmian.

CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

 1. Ważność bonu rabatowego widnieje na jego przodzie w specjalnej, białej ramce z napisem "Ważne do".

ZASADY PROMOCJI

 1. W promocji udział mogą wziąć osoby fizyczne, które w dniach trwania promocji spełnią wszystkie poniższe warunki.
 2. Bon rabatowy w wysokości 5zł lub 10zł po dokonaniu zakupu o minimalnej wartości 100zł brutto na jednym paragonie.
 3. BON RABATOWY będzie realizowany w Sklepie Agro-Market w formie zmniejszenia paragonu o kwotę bonu rabatowego.
 4. BON RABATOWY nie podlega wymianie na gotówkę.
 5. Uczestnik promocji może wielokrotnie wziąć udział w Promocji, że każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

 6. BON RABATOWY zostaje zatrzymany przez sprzedawcę jako dowód uczestnictwa w promocji.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane tylko w formie listu poleconego w ciągu 14 dni od momentu dokonania zakupu. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Adresem właściwym dla przysłania reklamacji jest: P.P.H.U. Agro-Market, ul. Pszczyńska 70, 43-175 Wyry  z dopiskiem ''Reklamacja Bon Rabatowy''.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym osoba zgłaszająca reklamację podaje swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy) oraz powód zgłoszenia reklamacji.
 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik przystępując do Promocji wyraża zgodę na zasady Promocji zawarte w niniejszym Regulaminie. 

 2. Regulamin Promocji dostępny będzie na stronie www.agro-market.pl oraz w Biurze Głównym Organizatora w Warszawie.

 3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

 4. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowania mają obowiązujące przepisy prawa.